Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Локтiонов Олег Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Код за ЄДРПОУ
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 454-27-00 (044) 454-27-22
6. Електронна поштова адреса
ubrr@ubrr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 1 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 02.01.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.ubrr.com.ua/ в мережі Інтернет 02.01.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.12.2017 120000 119398 101
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 7/2017 вiд 29 грудня 2017 р., дане рiшення має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде складати 120 000 000.00 грн, а саме значний правочин з придбання в портфель Банку до погашення з оплатою з 10 по 31 сiчня 2018 року облiгацiї внутрiшньої державної позики короткостроковi, купоннi, бездокументарнi, iменнi на загальну суму операцiй не бiльше нiж 120 000 000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 14,25 %, з датою погашення не пiзнiше – 01.07.2018 року, номiнальна вартiсть – 1 000,00 грн., вчинити Публiчним акцiонерним товариством "Український банк реконструкцiї та розвитку.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 становить 119 397 656,93 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 101 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.