Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Локтiонов Олег Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Код за ЄДРПОУ
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 454-27-00 (044) 454-27-22
6. Електронна поштова адреса
ubrr@ubrr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 218 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 16.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.ubrr.com.ua/ в мережі Інтернет 14.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 14.11.2017 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» 40977562 1.6671 100
Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" на пiдставi даних Зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", складеного станом на 13.11.2017 року та отриманого вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 14.11.2017, повiдомляє про наступнi змiни:
- пакет простих iменних акцiй банку, власником якого є Держава Україна, вiд iменi якої виступає суб'єкт управлiння об'єктами державної власностi - Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 01133, м.Київ, вул.Генерала Алмазова,18/9) у кiлькостi 235 986 (двiстi тридцять п'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесят шiсть) штук акцiй, що складає 98,3275 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зменшився на 235 986 (двiстi тридцять п'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесят шiсть) штук акцiй, що складає 98,3275 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, та становить 0 (нуль) штук простих iменних акцiй, що складає 0,000% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
- пакет простих iменних акцiй банку, власником якого є Публiчне акцiонерне товариство «Державний експортно-iмпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Антоновича,127) у кiлькостi 13 (тринадцять) штук акцiй, що складає 0,0054 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зменшився на 13 (тринадцять) штук акцiй, що складає 0,0054 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, та становить 0 (нуль) штук простих iменних акцiй, що складає 0,000% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
- пакет простих iменних акцiй банку, власником якого стало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» (код ЄДРПОУ 40977562, мiсцезнаходження: 03189, м. Київ, вул. Вiльямса Академiка, буд. 6-Д, оф.43), розмiр частки якого до змiни складав 1,6671% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, збiльшився на 235 999 (двiстi тридцять п'ять тисяч дев'ятсот дев’яносто дев’ять) штук акцiй, що складає 98,3329 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, та становить 240 000 (двiстi сорок тисяч) штук акцiй, що складає 100,0000 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Громадянами Китайської Народної Республiки Яню Дуншену (Yan Dongsheng) та Дай Джунюн (Dai Zhongyong) спiльно набуто опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100% статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" через:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» (Україна), у якому 80% участi належать «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., Лiмiтед» (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) та 20% участi - Яню Дуншену;
«БОСЕ (ГОНКОНГ) Кo., Лiмiтед» (Гонконг), 100% статутного капiталу якого належать «Баоши (Тянцзiнь) Електроник Комерс Ко., Лтд» (Bao Shi (Tianjin) e-commerce Co., Ltd.);
«Баоши (Тянцзiнь) Електроник Комерс Ко., Лтд» (Китайська Народна Республiка), 99% статутного капiталу якого належать Тяньдзiнському АТОВ «Бохайська товарна бiржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd);
Тяньдзiнське АТОВ «Бохайська товарна бiржа» (Китайська Народна Республiка), 15,5113% участi у якому належить Яню Дуншену; 31,5802% участi у якому належить Акцiйному iнвестицiйному пiдприємство «Бо Сюй» (Хоргос) (Обмежене партнерство) (Horgos Boxu Equity Investment Limited Partnership);
Акцiйне iнвестицiйне пiдприємство «Бо Сюй» (Хоргос) (Китайська Народна Республiка), 90% участi у якому належать Яню Дуншену та 10% - Дай Джунюн.